DISCLAIMER DESMEDT B.V.B.A.

1. TOEPASSING

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

2. DESMEDT

2.1. Huidige website wordt uitgebaat door de b.v.b.a. Desmedt, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liverpoolstraat 66A, 1070 Brussel en met als ondernemingsnummer 0405.891.946 (hierna kortweg “Desmedt” genoemd).

3. TOEGANG

3.1. Huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Desmedt waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2. Huidige site wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk on-line zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige site te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Desmedt en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, mededeling, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Desmedt noch haar verbonden ondernemingen noch hun respectievelijke personeelsleden, zaakvoerders, mandatarissen, aangestelden, etc. kunnen, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze site, m.i.v. al haar onderdelen en dit zelfs indien Desmedt gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

5.2. Toegankelijkheid. Desmedt zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Desmedt heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Desmedt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige site.

5.3. Gegevens. Desmedt zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze site volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Desmedt kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Desmedt kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Desmedt kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site.

5.4. Links. Indien huidige site links naar andere sites bevat, staan die sites niet onder controle van Desmedt en worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Desmedt. Desmedt gaat ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Desmedt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

5.5. Virus. Alhoewel Desmedt zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Desmedt kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Desmedt raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.6. Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Desmedt zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Desmedt raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

6. COOKIES

6.1. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Desmedt behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

6.2. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

7. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

7.1. Indien Desmedt persoonsgegevens verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website) vallen deze onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden.

7.2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Desmedt toelaat om o.a. de trafiek naar, alsook het profiel van de gebruikers van deze site te analyseren. Desmedt behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

7.3. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

7.4. Desmedt zal de nodige maatregelen nemen om deze gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen.

8. DIVERSEN

8.1. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Desmedt bekomen te hebben. Sowieso dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige website te verwijzen.

8.2. Spam. Desmedt verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Desmedt ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Desmedt ontvangen heeft, kan u dat hier [link invoegen] melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Ongeldigheid. Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Desmedt deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde  bepaling benadert.

9.2. Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

9.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

9.4. Disclaimer Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er - en in voorkomend geval welke - wijzigingen aangebracht werden. Desmedt zal haar beste middelen inzetten om uw aandacht te vestigen op de nieuwe versie van deze disclaimer. Wijzigingen treden echter sowieso in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

9.5. Vragen. Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar [emailadres] of schrijven naar Desmedt, t.a.v. de directie, Liverpoolstraat 66A, 1070 Brussel.

Huidige versie is in voege getreden op 19 december 2011. © 2011 Desmedt. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.